DIỄN ĐÀN CỦA LỚP 10301 ĐH SPKT TP HCM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Welcome to our forum. We hope you can find something useful. For more information please contact nhuphuzz@yahoo.com
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Forum hiện không còn được cập nhật. Những tài liệu cần thiết nếu các bạn cần có thể gửi mail yêu cầu cho ad, ad sẽ cố gắng giúp cho các bạn trong khả năng có thể. Email: nhuphuzz@yahoo.com

 

 chiếc nón kỳ diệu

Go down 
Tác giảThông điệp
contraithansex
5 sao
5 sao
contraithansex


Tổng số bài gửi : 496
Points : 13935
Reputation : 24
Join date : 23/10/2010
Age : 34
Đến từ : hcm city

chiếc nón kỳ diệu Empty
Bài gửiTiêu đề: chiếc nón kỳ diệu   chiếc nón kỳ diệu Icon_minitime23/01/11, 10:50 pm

Chiếc nón kỳ diệu

void sod(int al)//tao sound khi quay
{
sound(200*al);
delay(2);
nosound();
}
void volume()//can dieu chinh am luong
{
setcolor(WHITE);
line(2*gx-10,2*gy-70,2*gx-10,2*gy-90);
line(2*gx-110,2*gy-70,2*gx-10,2*gy-90);
line(2*gx-110,2*gy-70,2*gx-10,2*gy-70);
line(2*gx-90,2*gy-70,2*gx-90,2*gy-74);
line(2*gx-70,2*gy-70,2*gx-70,2*gy-78);
line(2*gx-50,2*gy-70,2*gx-50,2*gy-82);
line(2*gx-30,2*gy-70,2*gx-30,2*gy-86);
outtextxy(2*gx-110,2*gy-60,"- Amluong +");
}
void change_vol(int al)//change am luong
{
setfillstyle(1,RED);
for(int i=0;i floodfill(2*gx-92+20*i,2*gy-72,WHITE);
setfillstyle(1,BLACK);
for(;i<5;i++)
floodfill(2*gx-92+20*i,2*gy-72,WHITE);
}
void clearn_al()
{
setfillstyle(1,BLACK);
bar(2*gx-111,2*gy-51,2*gx-9,2*gy-91);
}
void msg_hd(int mau)// huong dan
{
setcolor(mau);
outtextxy(gx-15,2*gy-40,"Bam ENTER: Quay Non Bam ESC: Thoat");
}
void msg_theend(int mau)//finish
{
setcolor(mau);
outtextxy(gx-15,2*gy-40,"Bam ENTER: CHOI LAI Bam ESC: THOAT");
outtextxy(2*gx-230,2*gy-123,"SAU 3 VONG THI");
}
void msg_hd1(int mau)//continue khi quay xong
{
setcolor(mau);
outtextxy(gx-20,2*gy-40," Bam phim bat ky de : TIEP TUC");
}
void msg_nchu(int mau)//bao nhap chu
{
setcolor(mau);
outtextxy(gx+110,2*gy-40,"NHAP CHU CAI");
}
void msg_o()//khung vien bao nhan duoc o gi,lan doan sai,diem , tong so o chu
{
setcolor(WHITE);
outtextxy(2*gx-95,2*gy-210,"QUAY VAO O");
setfillstyle(1,12);
rectangle(2*gx-100,2*gy-200,2*gx-5,2*gy-170);//msg khi quay xong
bar(2*gx-98,2*gy-198,2*gx-7,2*gy-172);
setcolor(MAGENTA);
rectangle(2*gx-100,2*gy-140,2*gx-5,2*gy-110);//msg diem
outtextxy(2*gx-100,2*gy-150,"DIEM CUA BAN");
setcolor(LIGHTRED);
rectangle(2*gx-100,2*gy-300,2*gx-5,2*gy-260);//msg LAN DOAN SAI
outtextxy(2*gx-98,2*gy-320,"SO LAN DUOC");
outtextxy(2*gx-100,2*gy-310," DOAN SAI");
setcolor(WHITE);
rectangle(2*gx-100,2*gy-330,2*gx-5,2*gy-360);//msg total o chu
outtextxy(2*gx-100,2*gy-370," TONG O CHU");
setcolor(YELLOW);
}
void DONG_CHU(int i)//ve khung hang o chu
{
setcolor(WHITE);
setfillstyle(1,LIGHTRED);
for(int j=0;j {
rectangle(gx-10*i+20*j,80,gx-10*i+20*(j+1),60);
rectangle(gx-10*i-1+20*j,81,gx-10*i-1+20*(j+1),59);
floodfill(gx-10*i+2+20*j,79,WHITE);
}
}
void ve_cung(int a,int i,int mau)//ve cung chuyen doi
{
setfillstyle(1,mau);
pieslice(gx,gy,a+i,a+30+i,80);
}
void mui_ten()
{
line(gx-41*sqrt(2)-1,gy+41*sqrt(2),gx-50*sqrt(2)-1,gy+50*sqrt(2));
line(gx-41*sqrt(2),gy+41*sqrt(2),gx-50*sqrt(2),gy+50*sqrt(2));
line(gx-41*sqrt(2),gy+41*sqrt(2)+1,gx-50*sqrt(2),gy+50*sqrt(2)+1);
line(gx-41*sqrt(2),gy+41*sqrt(2),gx-41*sqrt(2)-9,gy+41*sqrt(2));
line(gx-41*sqrt(2)-3,gy+41*sqrt(2)+1,gx-41*sqrt(2)-9,gy+41*sqrt(2)+1);
line(gx-41*sqrt(2),gy+41*sqrt(2),gx-41*sqrt(2),gy+41*sqrt(2)+9);
line(gx-41*sqrt(2)-1,gy+41*sqrt(2),gx-41*sqrt(2)-1,gy+41*sqrt(2)+9);
}
void non_chay(int i) //ve cung
{
ve_cung(0,i,1);
ve_cung(30,i,2);
ve_cung(60,i,3);
ve_cung(90,i,4);
ve_cung(120,i,5);
ve_cung(150,i,6);
ve_cung(180,i,7);
ve_cung(210,i,8);
ve_cung(240,i,9);
ve_cung(270,i,10);
ve_cung(300,i,11);
ve_cung(330,i,12);
}
void msg_kq(char ch[])//thong bao ket qua
{
outtextxy(2*gx-83,2*gy-190,ch);
}
void clearn_msgkq()
{
setfillstyle(1,12);//xoa truoc khi hien (msg quay vao o nao do)
bar(2*gx-98,2*gy-198,2*gx-7,2*gy-172);
}
int bao_o(int i)
{
switch(i)
{
case 12:msg_kq(" 100") ;return(100);break;
case 1 :msg_kq(" 200") ;return(200);break;
case 2 :msg_kq(" 300") ;return(300);break;
case 11:msg_kq(" 400") ;return(400);break;
case 3 :msg_kq(" 500") ;return(500);break;
case 10:msg_kq(" 600") ;return(600);break;
case 4 :msg_kq(" 700") ;return(700);break;
case 9 :msg_kq(" 800") ;return(800);break;
case 5 :msg_kq(" 900") ;return(900);break;
case 8 :msg_kq("MAT DIEM") ;return(0) ;break;
case 7 :msg_kq("NHAN DOI") ;return(0) ;break;
case 6 :msg_kq("CHIA DOI") ;return(0) ;break;
}
}
void HIEN_VAN_BAN()//huong dan cach choi
{
int i=1,j=0;
char vanban[76],tg[]=" ";
FILE *doc;
setcolor(WHITE);
doc=fopen("C:\\NON_K_D\\default\\huongdan.nt","r");
while(fgets(vanban,75,doc)!=NULL)
{
while(j {
tg[0]=vanban[j];
outtextxy(8+8*j,15*i,tg);
j++;
}
j=0;
i++;
}
fclose(doc);
}
void BAO_DIEM(int DIEM)
{
gotoxy(69,23);
cout<<" ";//xoa diem
gotoxy(73,23);
cout< }
int ve_chiec_non_quay(void *tranh,char oc1[],int DS,int &al)
{
int i=0,j,DL,DIEM=0,HT,DDung=0,str,o_trung;
char ch,nphim,tg[]=" ";
mui_ten();
non_chay(i);
str=strlen(oc1);
DONG_CHU(str-1);
BAO_DIEM(DIEM);//bao diem la 0 khi bat dau choi
gotoxy(74,9);
cout< randomize();
do{
nt:int LS_1_0=0;//tao label khi quay vao o MAT DIEM
o_trung=0;//so o trung nhau =0
DL=random(12);
j=random(36);
gotoxy(74,13);
cout< BAO_DIEM(DIEM);//bao diem khi bat dau choi hoac khi quay vao o mat diem
volume();//dieu chinh am luong
change_vol(al);//change can volume
while(!kbhit())
{
delay(100);
msg_hd(RED);
delay(100);
setcolor(RED);
rectangle(2*gx-100,2*gy-300,2*gx-5,2*gy-260);//frame msg LAN DOAN SAI
delay(100);
msg_hd(YELLOW);
delay(100);
setcolor(CYAN);
rectangle(2*gx-100,2*gy-300,2*gx-5,2*gy-260);//frame msg LAN DOAN SAI
}
ch= getch();
if(ch=='+'&&al<5 ) al++;
if(ch=='-'&&al>0 ) al--;
if(ch==27) exit(1);//thoat neu nhan ESC
if(ch==13) //chi quay non khi bam ENTER
{
clearn_al();//xoa khu vuc am luong
msg_hd(BLACK);//giau msg hd khi quay o
while(DL+j<150)//cham dan deu
{
setcolor(14);//vien mau vang
non_chay(i);
delay(DL+j);
i+=30;j++; if(i==360)i=0;
sod(al);
}
bao_o(getpixel(gx+60,gy-3));//msg quay vao o...
if(getpixel(gx+60,gy-3)==8)//o mat diem
{
delay(1000);
DIEM=0;
clearn_msgkq();//clearn kq truoc khi hien new (khi quay vao o nao do)
goto nt;
}
while(!kbhit())
{
delay(500);
msg_nchu(CYAN);//bao nhap chu
setcolor(BLACK);
rectangle(2*gx-100,2*gy-200,2*gx-5,2*gy-170);//msg khi quay xong
delay(500);
msg_nchu(BLACK);//bao nhap chu
setcolor(WHITE);
rectangle(2*gx-100,2*gy-200,2*gx-5,2*gy-170);//msg khi quay xong
}
ch=getch();
msg_nchu(BLACK);//giau msg nhap chu khi quay
HT=toascii(ch);
if(96 for(int i=0;i {
if(HT==toascii(oc1[i]))
{
putimage (gx-10*(str-1)+20*i,60,tranh,XOR_PUT);
setcolor(YELLOW);
tg[0]=oc1[i];
outtextxy(gx-10*(str-1)+7+20*i,66,tg);
oc1[i]='\0';
LS_1_0=1;//true or false
DDung++;
o_trung++;//neu nhu tu 2 o tro len
}
} //////////////
if(getpixel(gx+60,gy-3)==7&&o_trung) DIEM*=2; ///X2 or /2///
else if(getpixel(gx+60,gy-3)==6&&o_trung) DIEM/=2; ////o khac////
else DIEM+=o_trung*bao_o(getpixel(gx+60,gy-3)); //////////////
if(LS_1_0==0) DS--;//doan sai thi -
}//the end of prees ENTER
clearn_msgkq();//clearn kq truoc khi hien new
BAO_DIEM(DIEM);
delay(500);
}while(DS!=0&&DDung setcolor(YELLOW);
outtextxy(gx-10*str-80,66,"O CHU LA");
if(DS==0)
{
BAO_DIEM(0);
gotoxy(74,13);
cout< for(i=0;i {
if(toascii(oc1[i])!=0)
{
tg[0]=oc1[i];
putimage (gx-10*(str-1)+20*i,60,tranh,XOR_PUT);
outtextxy(gx-10*(str-1)+7+20*i,66,tg);
}
}
}
while(!kbhit())//bao continue
{
msg_hd1(RED);
delay(6);
msg_hd1(WHITE);
}
msg_hd1(BLACK);
outtextxy(gx-10*str-80,66,"O CHU LA");
getch();// please while ...
return(DIEM);
}
void NEN_VAN_BAN()
{
setcolor(RED);
setfillstyle(9,BLUE);
rectangle(0,0,2*gx,2*gy);
floodfill(1,1,RED);
setcolor(WHITE);
}
void LAP_CAU_HOI()
{
outtextxy(gx,2*gy-20," PHAN NHAP CAU HOI _ CHU Y HUONG DAN");
FILE *ghi;
char vanban[80];
char *h_tl[]={"?1:","?2:","?3:","da1:","da2:","da3:","het:"};
ghi=fopen("C:\\NON_K_D\\cauhoi\\cauhoi.nt","w");
int i=1;
gotoxy(5,5+i);
outtextxy(1,70+i*16,h_tl[i-1]);
while(strlen(gets(vanban))>0)
{
i++;
outtextxy(1,70+i*16,h_tl[i-1]);
gotoxy(5,5+i);
fputs(vanban,ghi);
fputs("\n",ghi);
}
fclose(ghi);
}
main()
{
NT: clrscr();
int mh=DETECT , k , a,b,lanchoi=1,al=5,DIEM=0;
void *tranh;
initgraph(&mh,&k,"c:\\tc\\bgi");
NEN_VAN_BAN();
HIEN_VAN_BAN();//msg gioi thieu cach choi
char cho=NULL;
while(cho!='1'&&cho!='2')//cho kich hoat phim 1 or 2
cho= getch();
if(cho=='1') {cleardevice();NEN_VAN_BAN(); LAP_CAU_HOI();}
cleardevice();//xoa ...
NEN_VAN_BAN();//tao nen xanh va kieu to cheo
int LS=0;
while(LS<1||LS>9){
gotoxy(10,15);
cout<<"BAN HAY NHAP 0 < SO LAN DUOC DOAN SAI TOI DA < 10 LA: ";
cin>>LS;
}
setfillstyle(1,WHITE);
bar(0,0,19,20);
tranh=malloc(imagesize(0,0,19,20));
getimage(0,0,19,20,tranh);
do{
cleardevice();
FILE *doc;
int T=0;
char cau_hoi[80];
char tra_loi[80];
if(cho=='2') doc=fopen("C:\\NON_K_D\\default\\cauhoi.nt","r");
else doc=fopen("C:\\NON_K_D\\cauhoi\\CAUHOI.NT","r");
while(T while(T setcolor(RED);
rectangle(0,0,2*gx,2*gy);//vien bao
line(0,25,2*gx,25);//msg cau hoi
floodfill(1,2,RED);
setfillstyle(9,BLUE);
floodfill(1,2,RED);
setcolor(WHITE);
char tg[]=" ";//trung gian
int j=0;
while(j {
tg[0]=cau_hoi[j];
outtextxy(gx-(strlen(cau_hoi)/2-j)*8,10,tg);
j++;
}
setcolor(RED);
rectangle(gx-30,2*gy-50,2*gx,2*gy-25);//msg huong dan
rectangle(0,2*gy-50,2*gx,2*gy-50);//introduction
setfillstyle(9,RED);
floodfill(1,2*gy-49,RED);
setcolor(WHITE);
outtextxy(10,2*gy-40," CHIEC NON KY DIEU");
outtextxy(10,2*gy-20,"DESIGN BY NHUAN _ K46 CNTT");
msg_o();
DIEM+= ve_chiec_non_quay(tranh,tra_loi,LS,al);
lanchoi++;
}while(lanchoi!=4);
BAO_DIEM(DIEM);
while(!kbhit())
{
msg_theend(RED);
delay(10);
msg_theend(CYAN);
}
char kt;//dieu kien ket thuc hoac quay lai
while(kt!=27)
{
kt=getch();
if(kt==13) goto NT;
}
closegraph();
}
//làm nhưng nhiều chỗ vẫn chưa hay lắm.mọi người về chạy thử rồi góp ý kiến giùm nha?
Về Đầu Trang Go down
 
chiếc nón kỳ diệu
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» CODE MAU VI DIEU KHIEN MSP430
» bai tap thang may viet chuong trinh tren he dieu hanh
» He thong dieu khien thiet bi dien tu xa va tu dong quay so bao dong thong qua mang dien thoai

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN CỦA LỚP 10301 ĐH SPKT TP HCM :: HỌC HÀNH :: Học Kỳ I :: Ngôn ngữ lập trình-
Chuyển đến