DIỄN ĐÀN CỦA LỚP 10301 ĐH SPKT TP HCM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Welcome to our forum. We hope you can find something useful. For more information please contact nhuphuzz@yahoo.com
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Forum hiện không còn được cập nhật. Những tài liệu cần thiết nếu các bạn cần có thể gửi mail yêu cầu cho ad, ad sẽ cố gắng giúp cho các bạn trong khả năng có thể. Email: nhuphuzz@yahoo.com

 

 code đồng hồ số

Go down 
+2
nhuphuzz
nguyenvietxuan
6 posters
Tác giảThông điệp
nguyenvietxuan
2 sao
2 sao
avatar


Tổng số bài gửi : 29
Points : 13248
Reputation : -1
Join date : 13/11/2010

code đồng hồ số Empty
Bài gửiTiêu đề: code đồng hồ số   code đồng hồ số Icon_minitime13/12/10, 07:22 pm

$MOD51
ORG 00
JMP MAIN
ORG 01BH
CLR TR1
DJNZ T_DELAY,THOATNGAT
MOV DK,#9
SETB LOA
JMP THOATNGAT2
THOATNGAT:
MOV TH1,#HIGH(-50000)
MOV TL1,#LOW(-50000)
CLR TF1
SETB TR1
THOATNGAT2:
RETI
;***************************
OK BIT P2.4
DOWN BIT P2.5
UP BIT P2.6
SW_SET BIT P2.7
SW_HG BIT P2.1
LOA BIT P2.0
HESO DATA 3FH
GIAY DATA 40H
PHUT DATA 41H
GIO DATA 42H
MASW DATA 43H
T_DELAY DATA 44H
DK DATA 45H
GIOHEN DATA 46H
PHUTHEN DATA 47H
ORG 100H
;****************************
MAIN:
MOV TMOD,#11H
MOV HESO,#1
SETB TF0
;MOV 8EH,#2
MOV IE,#88H
MOV DK,#9
MOV T_DELAY,#20
LCALL DE_LAY
MOV R0,#10
MOV A,#2FH
MOVX @R0,A
MOV R0,#11
MOV A,#2
MOVX @R0,A
MOV R0,#50
MOVX A,@R0
MOV PHUTHEN,A
MOV R0,#51
MOVX A,@R0
MOV GIOHEN,A
LAP0:
LCALL LOAD
LCALL KTHENGIO
LCALL HIENTHI
MOV MASW,#0
LCALL SCANNUT
MOV A,MASW
CJNE A,#1,LAP0
JNB SW_HG,LAP1
LCALL CAIDAT
JMP LAP0
LAP1:
LCALL CAIDAT_HENGIO
JMP LAP0
;*****************************
LOAD:
MOV R0,#0
MOVX A,@R0
MOV GIAY,A
MOV R0,#2
MOVX A,@R0
MOV PHUT,A
MOV R0,#4
MOVX A,@R0
MOV GIO,A
RET
;*************************
CAIDAT:
MOV T_DELAY,#20
MOV R0,#GIO
MOV R2,#0EFH
CAIDATGIO:
LCALL HT_CD
LCALL HIENTHI
MOV MASW,#0
LCALL SCANNUT
MOV A,MASW
CJNE A,#0,CDG0
JMP CAIDATGIO
CDG0:
CJNE A,#1,CDG1
MOV A,GIO
MOV R0,#4
MOVX @R0,A
JMP CAIDATPHUT1
CDG1:
CJNE A,#2,CDG2
MOV A,GIO
CJNE A,#23H,TANGGIO
MOV GIO,#0
JMP CAIDATGIO
TANGGIO:
ADD A,#1
DA A
MOV GIO,A
JMP CAIDATGIO
CDG2:
CJNE A,#3,CDG3
MOV A,GIO
CJNE A,#0,GIAMGIO
MOV GIO,#23H
JMP CAIDATGIO
GIAMGIO:
ADD A,#99H
DA A
MOV GIO,A
JMP CAIDATGIO
CDG3:
CJNE A,#4,CAIDATGIO
MOV A,GIO
MOV R0,#4
MOVX @R0,A
JMP THOATCAIDAT
;*****************************
CAIDATPHUT1:
MOV R0,#PHUT
MOV R2,#0FBH
CAIDATPHUT:
LCALL HT_CD
LCALL HIENTHI
MOV MASW,#0
LCALL SCANNUT
MOV A,MASW
CJNE A,#0,CDP0
JMP CAIDATPHUT
CDP0:
CJNE A,#1,CDP1
MOV A,PHUT
MOV R0,#2
MOVX @R0,A
JMP CAIDATGIAY1
CDP1:
CJNE A,#2,CDP2
MOV A,PHUT
CJNE A,#59H,TANGPHUT
MOV PHUT,#0
JMP CAIDATPHUT
TANGPHUT:
ADD A,#1
DA A
MOV PHUT,A
JMP CAIDATPHUT
CDP2:
CJNE A,#3,CDP3
MOV A,PHUT
CJNE A,#0,GIAMPHUT
MOV PHUT,#59H
JMP CAIDATPHUT
GIAMPHUT:
ADD A,#99H
DA A
MOV PHUT,A
JMP CAIDATPHUT
CDP3:
CJNE A,#4,CAIDATPHUT
MOV A,PHUT
MOV R0,#2
MOVX @R0,A
JMP THOATCAIDAT
;******************************
CAIDATGIAY1:
MOV R0,#GIAY
MOV R2,#0FEH
CAIDATGIAY:
LCALL HT_CD
LCALL HIENTHI
MOV MASW,#0
LCALL SCANNUT
MOV A,MASW
CJNE A,#0,CDGI0
JMP CAIDATGIAY
CDGI0:
CJNE A,#1,CDGI1
MOV A,GIAY
MOV R0,#0
MOVX @R0,A
JMP CAIDAT
CDGI1:
CJNE A,#2,CDGI2
MOV A,GIAY
CJNE A,#59H,TANGGIAY
MOV GIAY,#0
JMP CAIDATGIAY
TANGGIAY:
ADD A,#1
DA A
MOV GIAY,A
JMP CAIDATGIAY
CDGI2:
CJNE A,#3,CDGI3
MOV A,GIAY
CJNE A,#0,GIAMGIAY
MOV GIAY,#59H
JMP CAIDATGIAY
GIAMGIAY:
ADD A,#99H
DA A
MOV GIAY,A
JMP CAIDATGIAY
CDGI3:
CJNE A,#4,CAIDATGIAY
MOV A,GIAY
MOV R0,#0
MOVX @R0,A
;*******
THOATCAIDAT:
RET
;**************************
CAIDAT_HENGIO:
MOV T_DELAY,#100
MOV R0,#GIOHEN
MOV R2,#0EFH
CAIDATGIOH:
LCALL HT_CD
MOV MASW,#0
LCALL SCANNUT
MOV A,MASW
CJNE A,#0,CDGH0
JMP CAIDATGIOH
CDGH0:
CJNE A,#1,CDGH1
MOV A,GIOHEN
MOV R0,#51
MOVX @R0,A
JMP CAIDATPHUTH1
CDGH1:
CJNE A,#2,CDGH2
MOV A,GIOHEN
CJNE A,#23H,TANGGIOH
MOV GIOHEN,#0
JMP CAIDATGIOH
TANGGIOH:
ADD A,#1
DA A
MOV GIOHEN,A
JMP CAIDATGIOH
CDGH2:
CJNE A,#3,CDGH3
MOV A,GIOHEN
CJNE A,#0,GIAMGIOH
MOV GIOHEN,#23H
JMP CAIDATGIOH
GIAMGIOH:
ADD A,#99H
DA A
MOV GIOHEN,A
JMP CAIDATGIOH
CDGH3:
CJNE A,#4,CAIDATGIOH
MOV A,GIOHEN
MOV R0,#51
MOVX @R0,A
JMP THOATCD
;*****************************
CAIDATPHUTH1:
MOV R0,#PHUTHEN
MOV R2,#0FBH
CAIDATPHUTH:
LCALL HT_CD
MOV MASW,#0
LCALL SCANNUT
MOV A,MASW
CJNE A,#0,CDPH0
JMP CAIDATPHUTH
CDPH0:
CJNE A,#1,CDPH1
MOV A,PHUTHEN
MOV R0,#50
MOVX @R0,A
JMP CAIDAT_HENGIO
CDPH1:
CJNE A,#2,CDPH2
MOV A,PHUTHEN
CJNE A,#59H,TANGPHUTH
MOV PHUTHEN,#0
JMP CAIDATPHUTH
TANGPHUTH:
ADD A,#1
DA A
MOV PHUTHEN,A
JMP CAIDATPHUTH
CDPH2:
CJNE A,#3,CDPH3
MOV A,PHUTHEN
CJNE A,#0,GIAMPHUTH
MOV PHUTHEN,#59H
JMP CAIDATPHUTH
GIAMPHUTH:
ADD A,#99H
DA A
MOV PHUTHEN,A
JMP CAIDATPHUTH
CDPH3:
CJNE A,#4,CAIDATPHUTH
MOV A,PHUTHEN
MOV R0,#50
MOVX @R0,A
THOATCD:
RET
;*****************************
KTHENGIO:
JB SW_HG,THOATKTHG
MOV A,DK
CJNE A,#9,THOATKTHG
MOV A,GIAY
CJNE A,#0,THOATKTHG
MOV A,PHUT
CJNE A,PHUTHEN,THOATKTHG
MOV A,GIO
CJNE A,GIOHEN,THOATKTHG
CLR LOA
MOV TH1,#HIGH(-50000)
MOV TL1,#LOW(-50000)
MOV T_DELAY,#100
CLR TF1
SETB TR1
MOV DK,#0
THOATKTHG:
RET
;**************************
SCANNUT:
JNB TF0,THOAT1
CLR TR0
DJNZ HESO,THOAT2
MOV HESO,#1
JB OK,KT_SET
MOV MASW,#4
MOV HESO,T_DELAY
JMP THOAT2
KT_SET:
JB SW_SET,KT_UP
MOV MASW,#1
MOV HESO,T_DELAY
JMP THOAT2
KT_UP:
JB UP,KT_DOWN
MOV MASW,#2
MOV HESO,T_DELAY
JMP THOAT2
KT_DOWN:
JB DOWN,THOAT1
MOV MASW,#3
MOV HESO,T_DELAY
THOAT2:
MOV TH0,#HIGH(-40000)
MOV TL0,#LOW(-40000)
CLR TF0
SETB TR0
THOAT1:
RET
;****************************
HIENTHI:
MOV DPTR,#MALED
PUSH 00
PUSH 02
MOV R0,#GIAY
MOV R2,#0FEH
HT1:
MOV A,@R0
ANL A,#0FH
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
MOV P3,R2
LCALL DELAY
MOV P1,#0FFH
MOV A,R2
RL A
MOV R2,A
MOV A,@R0
SWAP A
ANL A,#0FH
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
MOV P3,R2
LCALL DELAY
MOV P1,#0FFH
MOV A,R2
RL A
MOV R2,A
INC R0
CJNE R0,#43H,HT1
POP 02
POP 00
RET
;**********************
HT_CD:
MOV DPTR,#MALED2
PUSH 00
PUSH 02
MOV A,@R0
ANL A,#0FH
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
MOV P3,R2
LCALL DELAY
MOV P1,#0FFH
MOV A,R2
RL A
MOV R2,A
MOV A,@R0
SWAP A
ANL A,#0FH
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
MOV P3,R2
LCALL DELAY
MOV P1,#0FFH
POP 02
POP 00
RET
;************************
DELAY:
MOV TH0,#HIGH(-2000)
MOV TL0,#LOW(-2000)
CLR TF0
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TR0
RET
;****************************
DE_LAY:
MOV TH0,#HIGH(-50000)
MOV TL0,#LOW(-50000)
CLR TF0
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TR0
DJNZ T_DELAY,DELAY
RET
;***********************************
MALED:
DB 21H,0BBH,62H,32H,0B8H,34H,24H,0B3H,20H,30H
MALED2:
DB 01H,9BH,42H,12H,98H,14H,04H,93H,00H,10H
END
Về Đầu Trang Go down
nhuphuzz
Admin
Admin
nhuphuzz


Tổng số bài gửi : 432
Points : 14058
Reputation : 17
Join date : 18/10/2010

code đồng hồ số Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: code đồng hồ số   code đồng hồ số Icon_minitime13/12/10, 10:23 pm

Bạn post luôn cái sơ đồ kết nối phần cứng nữa thì tuyệt cú mèo. Yêu thế
Về Đầu Trang Go down
nguyenvietxuan
2 sao
2 sao
avatar


Tổng số bài gửi : 29
Points : 13248
Reputation : -1
Join date : 13/11/2010

code đồng hồ số Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: code đồng hồ số   code đồng hồ số Icon_minitime14/12/10, 08:58 pm

đây là file gồm cả bài cáo mẫu mà tớ kiếm được, sơ đồ nguyên lý , sơ đồ bên layout cả đoạn code bên trên luôn , ai có ý kiến xin góp ý kiến nha
Code:

http://www.mediafire.com/?dity73cttgvb162
Về Đầu Trang Go down
quaduahau
1 sao
1 sao
quaduahau


Tổng số bài gửi : 7
Points : 12421
Reputation : 0
Join date : 03/08/2011

code đồng hồ số Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: code đồng hồ số   code đồng hồ số Icon_minitime03/08/11, 09:27 am

[You must be registered and logged in to see this image.]

bạn ơi code sao vào không được vậy?
Về Đầu Trang Go down
nguyengiatuan
1 sao
1 sao
nguyengiatuan


Tổng số bài gửi : 3
Points : 12027
Reputation : 0
Join date : 11/12/2011

code đồng hồ số Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: code đồng hồ số   code đồng hồ số Icon_minitime11/12/11, 05:08 pm

ban up ;ai coed nen di
sao ko vao dwloat dc vay
Về Đầu Trang Go down
nguyengiatuan
1 sao
1 sao
nguyengiatuan


Tổng số bài gửi : 3
Points : 12027
Reputation : 0
Join date : 11/12/2011

code đồng hồ số Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: code đồng hồ số   code đồng hồ số Icon_minitime11/12/11, 05:09 pm

ban post lai so do nen di
Về Đầu Trang Go down
nguyenvietxuan
2 sao
2 sao
avatar


Tổng số bài gửi : 29
Points : 13248
Reputation : -1
Join date : 13/11/2010

code đồng hồ số Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: code đồng hồ số   code đồng hồ số Icon_minitime12/12/11, 06:28 pm

đây là link mới nè, có thêm cái đồng hồ điều khiển từ xa(bảo đảm chạy), có sẵn sơ đồ nguyên lý và layout :

Code:

-----------http://www.mediafire.com/file/9lyl0o1yft7rc1r/dong%20ho%20so.rar
-----------http://www.mediafire.com/file/il7czahhiabriri/donghosodktx.rar ( điều khiển từ xa )
Về Đầu Trang Go down
nguyengiatuan
1 sao
1 sao
nguyengiatuan


Tổng số bài gửi : 3
Points : 12027
Reputation : 0
Join date : 11/12/2011

code đồng hồ số Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: code đồng hồ số   code đồng hồ số Icon_minitime13/12/11, 04:21 pm

bac co doan coed nao va so do cua dong ho so su dung led matrix ko pots nen cho e tham khao may
Về Đầu Trang Go down
banglangtim_0191
1 sao
1 sao
banglangtim_0191


Tổng số bài gửi : 6
Points : 11961
Reputation : 0
Join date : 03/01/2012

code đồng hồ số Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: code đồng hồ số   code đồng hồ số Icon_minitime03/01/12, 10:14 pm

cho em tham gia với. em cảm ơn.
Về Đầu Trang Go down
phamhoangphuong
2 sao
2 sao
phamhoangphuong


Tổng số bài gửi : 38
Points : 10712
Reputation : 0
Join date : 05/03/2013

code đồng hồ số Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: code đồng hồ số   code đồng hồ số Icon_minitime26/03/13, 11:26 am

link die roi ban oi!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content

code đồng hồ số Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: code đồng hồ số   code đồng hồ số Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
code đồng hồ số
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Clip cảm động về trận động đất tại Nhật - dựa trên câu truyện có thật
» CODE MAU VI DIEU KHIEN MSP430
» Nơi chia sẻ những đoạn code hay cho PIC, 89xx, AVR...
» dong ho so
» Động đất Nhật Bản qua lời kể nhân chứng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN CỦA LỚP 10301 ĐH SPKT TP HCM :: HỌC HÀNH :: Học Kỳ I :: Đồ án môn học 1-
Chuyển đến